Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní https://www.e-elektro.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

Elektro Skalka s.r.o.
Se sídlem Klapkova 473/33, 182 00 Praha 8
IČ: 02819783
DIČ: CZ02819783

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 224064
Adresa pro doručování: Klapkova 473/33, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Kontaktní e-mail: info@elektro-skalka.cz

Kontaktní telefon: + 420 283 843 949

jako prodávajícím a vámi jako kupujícím.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek
Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. 

1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?
V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:
- těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
- Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
- objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

Abychom vám mohli dodat naše zboží, zpracováváme vaše osobní údaje. Ochrana vašich osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5. Co byste ještě měli vědět?
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy, kterou spolu uzavíráme na webovém rozhraní. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Vše, co si odchylně sjednáme ve smlouvě, má před těmito obchodními podmínkami přednost.

Tyto obchodní podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce spolu uzavíráme i smlouvu.
O způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků, které jsou svou povahou elektrozařízením, vás budeme v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, informovat.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?
Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním údajů), který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři vyjma nepovinných kolonek jako např. „Poznámka k objednávce“ apod.
Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje. Zadané údaje si prosím překontrolujte. Do objednávky je třeba zadávat údaje správné a aktuální.
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „OBJEDNAT A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte e-mailovou zprávou.

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit zasláním požadavku na e-mail: info@elektro-skalka.cz. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?
O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručen druhý e-mail, a to přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám. Pokud si ji budete přát zaslat, napište nám na e-mail.

2.6. Jak spolu budeme komunikovat?
Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

3. CENA

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?
Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?
Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

3.3. Mohou být ceny na webovém rozhraní rozdílné oproti cenám na provozovně?
Upozorňujeme, že ceny zboží na webovém rozhraní v rámci e-shopu a na provozovně (výdejním místě) se s ohledem na různou výši nákladů na naší straně mohou lišit. Cena zboží uvedená na webovém rozhraní v rámci e-shopu tedy nemusí odpovídat ceně stejného zboží při nákupu na pobočce Klapkova 473/33, 18200, Praha 8 (výdejním místě).

Uvedené ceny "E-shop cena" v internetovém obchodě www.e-elektro.cz jsou platné pouze při objednání prostřednictvím e-shopu. Bez uskutečnění online objednávky, není z technických důvodů možné za uvedenou cenu "E-Shop" na výdejním místě zboží vydat a ani se domáhat této cenové hladiny.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu lze uhradit následujícími způsoby:
4.1a: platba v hotovosti při převzetí zásilky na výdejních místech Zasilkovna.cz, DPD, WEIDO (platba dobírky kartou lze uhradit přímo na výdejním místě pokud to konkrétní vybraná pobočka umožňuje) a při doručení na adresu přepravní společností Zasilkovna.cz, DPD, WEIDO (platba dobírky platební kartou lze uhradit pouze v případě, že kurýr má k dispozici platební terminál);
4.1b: bezhotovostně on-line převodem (platební brána ThePay) nebo on-line platební kartou (platební brána Comgate a ThePay) před dodáním zboží na výdejní místo Klapkova 473/33, Praha 8 (výdejní BOX) dále před doručením na vybranou pobočku výdejních míst přepravních společností DPD, WEIDO a Zasilkovna.cz
(pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
Případné změny, možné varianty plateb a případné poplatky za doručení jsou aktualizovány na webovém rozhraní https://www.e-elektro.cz/doruceni/

4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží na dobírku. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, platba platební kartou on-line do 24 h. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

4.4. Jak vystavujeme daňový doklad?
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Jak posíláme zboží?
Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní v ceníku dopravy.
Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5.2. Kdy vám zboží dodáme?
Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby, zboží vám však dodáme nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit. Pokud jste spotřebitel a zboží bychom nedodali do 30 dní nebo v náhradní lhůtě, můžete odstoupit od smlouvy a my vám vrátíme uhrazenou cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud jste je platili.
Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).
Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.
Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.
Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.
Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.
V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží) máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku. V takovém případě bychom vám vrátili kupní cenu sníženou o náklady (na uskladnění a svépomocný prodej).

Pro váš další nákup, kdy použijete stejné telefonní číslo nebo e-mail, jsme v případě, že jste si zboží již jednou nepřevzali, oprávněni požadovat uhrazení ceny zboží předem (tzn. neumožnit vám zaslat zboží na dobírku).

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů nevzniká právo v případě zakoupení zboží v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (IČ).

6.1. Mohu vrátit vyzkoušené zboží?
Ano, pokud při vyzkoušení nedošlo k jeho opotřebení. Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování základních funkcí, které má zboží splňovat. Z výrobků však neodstraňujte ochranné fólie či samolepky od výrobce. Toto vyzkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I přesto je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, avšak odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku použití. Toto snížení hodnoty je prodávající oprávněn odečíst od kupní ceny.

6.2. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu, můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Pokud vám dodáváme zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od smlouvy se počítá už od doručení první dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo zaslat informaci na e-mail a neprodleně poté (nejpozději do 14 dnů) nám zaslat zboží na naši doručovací adresu: Elektro Skalka s.r.o, Klapkova 473/33, 18200 Praha 8. Oznámení o odstoupení od smlouvy nám však můžete sdělit i jakýmkoliv jednoznačným prohlášením.

Zboží prosím vhodně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození.

Formulář ke stažení na webovém rozhraní
https://www.e-elektro.cz/vraceni-zbozi/ - tento formulář není povinné využít.

6.3. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím. V případě, že „Dárek“, který byl součástí zboží, nebude vrácen, bude odečten z ceny vráceného zboží, a to v plné výši za prodejní koncovou cenu bez slevy.

6.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na doručovací adresu: Elektro Skalka s.r.o, Klapkova 473/33, 18200 Praha 8.

Upozornění: vrácené zboží nezasílejte na výdejní místa Zasilkovna.cz, DPD Pickup, WEIDO a další. Doručené zásilky na jakékoliv výdejní místo, nebudou převzaty.

Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:
- kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
- písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz
Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6.5. Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.
Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Peníze vám vrátíme buď stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte) nebo převodem (měna CZK) na bankovní účet (registrovaný na území ČR).
Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:
- o dodávce zboží vyrobeného podle vašich požadavků nebo přizpůsobeného vašim potřebám;

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
- o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste jej porušili.

6.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
Tento článek se vztahuje i na podnikatele, kteří u nás nakupují.

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
- zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174b občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?
K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

9.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?
Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

9.2. K čemu uživatelský účet slouží?
Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. Nákup můžete samozřejmě provést i bez založení uživatelského účtu.

9.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?
Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. Váš účet můžeme zrušit také v případě, že ho delší dobu (více než 2 roky) nepoužijete.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní
Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

11. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIÍ, AKUMULÁTORŮ ČI OBALŮ

11.1. Jak funguje zpětný odběr?
Některé námi nabízené zboží (např. elektrozařízení, baterie a akumulátory) je potřeba ekologicky likvidovat. Pro tyto účely máme sjednaný zpětný odběr těchto předmětů se smluvními partnery REMA Systém, a.s. a NARVA B.E.L./ČR s.r.o. Vysloužilá elektrozařízení nebo jiné předměty nám můžete předat na adrese naší provozovny, případně je odložit i na jiná místa zpětného odběru nebo v rámci sběrného dvora vaší obce. Zboží dodáváme v krabicích a jiných obalech, a tak zajišťujeme i zpětný odběr obalů. Pro tyto účely máme sjednanou spolupráci se smluvním partnerem EKO-KOM a.s. Abyste chránili životní prostředí, stačí, abyste obaly vyhodili do správného barevného kontejneru na tříděný odpad a díky našemu partnerovi bude odpad recyklován.

Tyto obchodní podmínky platí od 25. 1. 2023

DOPRAVA ZDARMA na výdejní místo Zasilkovna.cz pro vybrané příslušenství k vysavačům již od 899Kč
V České republice více než 3.000 výdejních míst Zasilkovna.cz
Uvedené "E-Shop" ceny
jsou platné pouze při objednání na e-shopu.

 

NOVINKY EMAILEMZadejte svůj mail a nechte si zasílát veškeré novinky a akce našeho obchodu

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads